Purogami Shikshan Mandal's, Khatav
Gourishiv Polytechnic, Khatav

Laboratory

  1. ANALOG ELECTRONICS
  2. ANALOG ELECTRONICS

  3. ELECTRONIC WORKSHOP
  4. ELECTRONIC WORKSHOP

  5. COMMUNICATION
  6. COMMUNICATION

  7. ADVANCED COMMUNICATION
  8. ADVANCED COMMUNICATION

  9. DIGITAL AND Micro controller
  10. DIGITAL AND Micro controller